Kimono Silk products

Kimono silk souvenier from Japan.

Miniature Kimono Kosode

Japanese handheld fan

Product name Handheld fan image
Japanese handheld fan - SOLD Japanese handheld fan

Japanese hanging scroll

Product name Hanging scroll image
Japanese hanging scroll Japanese hanging scroll , Japanese hanging scroll, pair of Japanese Pheasants