Kimono Silk products

Kimono silk souvenier from Japan.

Miniature Kimono Kosode

Japanese handheld fan

Product name Handheld fan image
Japanese handheld fan Japanese handheld fan

Japanese hanging scroll

Product name Hanging scroll image
Japanese hanging scroll Japanese hanging scroll , Japanese hanging scroll, pair of Japanese Pheasants